Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
5 min.

Neplatíte zbytečně vysoké daně za svůj pozemek?

Martin Smetana, 10. 11. 2023
Článek aktualizován pro rok 2024: Pokud se v průběhu roku změní vaše majetkové poměry (nákup nebo prodej pozemku, změna druhu nebo výměry pozemku), musíte v lednu příštího roku podat daňové přiznání. Není na škodu si jednou za čas udělat revizi majetku a zjistit, jestli neplatíte zbytečně moc.
Neplatíte zbytečně moc? Foto: Shutterstock.com

Paní Anežka zdědila pozemky. Protože se v zemědělství nikdy nepohybovala, obrátila se na Živou půdu s dotazem, jak na nich lépe hospodařit. Při prověřování jsme z historických map zjistili, že velká část pozemků jsou bývalé pastviny, které byly v době kolektivizace opuštěny a postupně z velké části zarostly náletem. Později, když katastrální úřad dával do pořádku katastrální evidenci, převedl pozemky pastvin na druh pozemku „ostatní plocha“ se způsobem využití „neplodná půda“  a „jiná plocha“. Za neplodné půdy se platí daň 800 Kč za hektar ročně. Za jiné plochy se platí stejná daň jako za zastavěné pozemky v obcích, tedy 3500 Kč za hektar ročně. Díky naší poradně se z pozemků paní Anežky znovu staly pastviny, hospodaří na nich nový pachtýř a ještě platí výrazně nižší daň.

Rádi vám poradíme. Foto: Shutterstock.com

Při revizi katastru nebo při pozemkových úpravách jsou často opuštěné pozemky jako např. nálety zarostlé bývalé pastviny v katastru zapsány jako ostatní plocha – zeleň, neplodná půda nebo jiná plocha. Opravdu chcete za takový pozemek platit 3500 Kč/ha? Stejný pozemek, pokud to není les a travinobylinný porost je stále přítomný, může být nadále vedený jako trvalý travní porost. Na dani z nemovitých věcí pak zaplatíte zlomek. Kolik? Cena se odvíjí dle bonitní kvality půd ve vašem katastru. Pro rok 2024 se základní daň pohybuje od 52 Kč za hektar ročně v málo úrodných katastrech až po 859 Kč v nejúrodnějších katastrech.

Od roku 2024 obce mohou obecně závaznou vyhláškou snížit daň na polovinu nebo ji zvýšit až na 1,5 násobek.

Máte pozemek vedený jako orná půda a přitom je už desítky let zatravněný? Pokud nejde pouze o dočasné zatravnění v rámci střídání plodin, pak je vhodné ohlásit změnu na katastr nemovitostí. Kromě zanesení správného stavu do katastru nemovitostí to pro vás znamená i úsporu na dani z nemovitých věcí. Daň z trvalých travních porostů je totiž 3x menší než z orné půdy.

Kolik zaplatíte za aktualizaci údajů v katastru?

Ohlášení změny druhu pozemku nepodléhá správnímu poplatku a provádí se zdarma. Zaplatíte pouze 50 Kč za úřední ověření podpisu na tiskopisu ohlášení.
 

Jak na změnu pozemku

Pro nejčastější změny druhu pozemku na ornou půdu nebo trvalý travní porost; změna orné půdy na trvalý travní porost stačí pouze ohlášení s úředně ověřeným podpisem.

Zamiřte na web katastrálního úřadu a využijte tiskopis nebo si na stránce https://druhypozemku.cuzk.cz vygenerujte formulář pro ohlášení změny pro jeden pozemek a pak do něj dopište všechny ostatní pozemky.

Ilustrační foto: Shutterstock.com

Vhodnější je využít druhou možnost. Generátor vás intuitivně navede a při vyplňování na nic nezapomenete. Na konci vám zobrazí, které dokumenty je třeba případně k ohlášení doložit.

V části Průvodce změnou je potřeba odpovědět na následující otázky. Prakticky ve všech případech platí tyto odpovědi:

Byla změna realizovaná v terénu?
Ano

Byla změna realizovaná na části pozemku?
Ne

Změna by měla být provedena na základě územního rozhodnutí. Bylo vydáno územní rozhodnutí?
Ne

Po stažení tiskopisu doplňte osobní údaje vlastníků, dokument podepište a nechte si svůj podpis úředně ověřit. Pokud měníte ornou půdu, případně jiný pozemek, na trvalý travní porost, do sekce „Bližší popis fyzického stavu pozemku v terénu“ uveďte „zatravněno“.

Při změně druhu pozemku nebo způsobu využití pozemku je nutné v některých případech doložit další dokumenty. Přehled požadovaných příloh najdete na webu katastrálního úřadu zde a zde.

Ohlášení doručte poštou nebo osobně na místně příslušný katastrální úřad. Katastrální úřad provádí tyto změny běžně do 2 týdnů. O provedení změny vás ale informovat nebude. Provedení změny si můžete zkontrolovat sami nahlédnutím do Katastru nemovitostí na adrese https://nahlizenidokn.cuzk.cz.

Po provedení změny druhu pozemku na katastru je potřeba v lednu následujícího roku změnu oznámit také finančnímu úřadu kvůli dani z nemovitých věcí.

V dalším článku se dozvíte, jak pozemek nebo jeho část osvobodit od daně z nemovitých věcí úplně, pokud se na něm nachází remízek, mez nebo jiný krajinný prvek. Přihlaste se k odběru newsletteru a nic vám neunikne.

Mohlo by vás zajímat