Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
5 min

Vlastníte půdu? III: Co se děje na vašem pozemku?

Martin Smetana, Aleš Macenauer, Daniel Lunter, 6. 6. 2024
V předchozím díle jsme představili Veřejný registr půdy (LPIS). Dnes si představíme další funkce, které nabízí. Díky propojení s ortofotomapami (historickými i aktuálními) můžete získat detailní přehled o tom, jak v průběhu času na vaší půdě hospodaří pachtýř nebo jaké plodiny pěstuje. Jestli náhodou nepěstuje plodiny, které jste si nedomluvili, nebo vaše pastviny až moc nedrancuje.
Foto: www.marekdvorak.com

Orná půda

Na leteckých snímcích lze pozorným okem zjistit množství dalších informací o vašem poli. Největší význam má prověřit směr orby vůči vrstevnicím, druh pěstované plodiny a erozní události.

Na obrázku níže je vidět bíle zvýrazněný půdní blok, který zemědělec neobhospodařuje po vrstevnicích, ale směrem dolů z kopce. Světlá místa upozorňují na ztráty ornice vlivem eroze, která půdu nenávratně odnáší z pole pryč ve směru modré šipky. Tento půdní blok má přes 30 ha. Po delší straně (směr orby) má délku 850 m, na užší straně 400 m. Vhodným protierozním opatřením je bezorební způsob hospodaření nebo strip-till, pěstování meziplodin a změna směru obhospodařování pozemku (po vrstevnicích, t.j. po užší straně). Pokud zemědělec bude tímto způsobem hospodařit nadále, brzy na poli nezbyde žádná ornice.

Žlutohnědé pásy v pravidelných rozestupech po vrstevnicích na zeleném poli vpravo nahoře od bíle zvýrazněného půdního bloku jsou kolejové řádky od traktoru v porostu obilovin (pšenice, ječmen). Znamená to, že zemědělec na jaře vyjel na pole hnojit nebo stříkat plodinu přípravky na ochranu rostlin. Žádné stopy po erozi nejsou patrné. Toto pole je z hlediska ochrany půdy před erozí opečováváno vzorně.

Na příkladu níže je vidět dlouhodobě špatné hospodaření na orné půdě. Přes celý půdní blok, který je silně erozně ohrožený, prochází významná odtoková linie (modrá čára s červeným přerušováním). V jejím místě je na pozemku vidět nezapojený porost plodiny, protože osivo již krátce po výsevu odnesla eroze spolu s ornicí pryč. Preventivní opatření chránící půdu před erozí jsou stejná jako v předešlém případě.

Nezapojený porost v místě odtokové linie dokazuje erozní událost v letech 2005, 2008, 2015 a 2019.

V posledních letech se v LPISu eviduje i druh pěstované plodiny. Díky dlouhodobému leteckému snímání pozemků si můžete zkontrolovat, jestli skutečně pěstovaná plodina odpovídá deklaraci plodin odeslané do systému zemědělcem, ale také to, jaké plodiny byly pěstovány v předešlých letech, kdy se v LPISu druh plodiny neevidoval. Zjistíte tak, jestli má zemědělec pestrý osevní postup.

Pokud jsou letecké snímky pořízený v době květu, žlutá pole signalizují pěstování řepky nebo hořčice.

Zelené půdní bloky v různých odstínech mohou představovat široké spektrum pěstovaných plodin na orné půdě (obilí, jetel, vojtěšku) nebo travní porosty. Pokud jsou v nich pravidelné světle hnědé čáry, bude se jednat o ornou půdu konvenčního zemědělce, po přejezdech traktoru (hnojení, postřiky). Souvislá plocha představuje pole ekologického zemědělce nebo travní porosty (zde nejsou kolejové řádky od traktoru, protože tyto plochy se nestříkají).

Různé druhy zemědělských kultur.
U kukuřice na obrázku výše je hezky vidět i směr řádků.
Takto vypadá bramborové pole - kopečky a důlky vytváří pravidelnou texturu.

Louky a pastviny

U luk si můžete snadno zkontrolovat jestli je zemědělec řádně seče nebo pase. A nejen to. Můžete rychle prověřit i to, co nemusí být vidět při fyzické obhlídce v terénu, zvláště pak, pokud se jedná o větší a členitější pozemek.

Seče zemědělec celou louku naráz nebo postupně mozaikovitě, což je důležité pro podporu biodiverzity včetně opylovačů? Není pastva zvířat příliš intenzivní? Nedochází nadměrnou pastvou k poškození travního drnu a k erozi?

Přepínáním mezi stávajícími a historickými leteckými snímky můžete zkontrolovat, jestli je pozemek řádně obhospodařovaný a nedochází k jeho zarůstání náletovými dřevinami nebo na vlhkých místech rákosem.

Na obrázku je na posečené části louky dobře vidět směr sečení a nahrabování sena.
Ve spodní části pastviny dochází k dlouhodobému poškození travního porostu kvůli nadměrné pastvě dobytka (je zde umístěná napáječka a zimoviště), v horní části je vyježděná plocha při opravě sloupů elektrického napětí.
Regenerativní pastva kuřat. Kuřata ve voliérkách s bílou střechou jsou každý den posunutá na novou část pastviny. Za sebou proto zanechávají v pastvině čtvercové plochy s postupně dorůstající trávou, foto: Daniel Lunter
Letecký pohled odhalí i to, co je ukryté pod zemí a při fyzické obhlídce pozemku nemusí být vidět. Pravidelné čáry na pozemku indikují na louce polohu drenážních trubek pro odvodnění.

Mohlo by vás zajímat