Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
5 min

Vlci v české krajině IV: Budoucnost

Aleš Macenauer, 2. 7. 2024
V předchozích dílech seriálu Vlci v české krajině jsem popsal historický a biologický kontext návratu těchto charismatických zvířat do naší přírody, ekologické benefity a společenské výzvy, které s sebou vlci přináší a jakým způsobem před nimi mohou hospodáři chránit svůj dobytek. Dnešní čtvrtý, a zároveň závěrečný, díl věnuji budoucím vyhlídkám soužití lidské společnosti a šelem. Mají vlci v současném světě své místo? A můžeme ze vzájemné koexistence benefitovat?
Vlk
Vlk obecný

V posledních desetiletích lze především v Evropě pozorovat změnu úhlu pohledu na velké šelmy. Výzkumy přinesly bližší poznání jejich ekologické významnosti, což v mnoha zemích vedlo k zavedení důsledné ochrany. Ta, dohromady s útlumem zemědělství v horských oblastech, vede k postupné obnově dříve téměř vyhubených populací. Velké šelmy budou s největší pravděpodobností osidlovat českou krajinu i nadále a je na lidech, jak a jestli se s nimi naučí koexistovat. Varianty jako úplná separace lidí a divočiny či management velkých šelem pouze v ochranných zónách zřejmě nejsou v evropských podmínkách možné. Velké šelmy si samozřejmě vybírají ke svému životu odlehlejší lesní prostory, avšak vzhledem k velikosti jejich teritorií se občasně mohou pohybovat i v kulturní venkovské krajině, na kterou si navíc dobře přivykají. V současnosti se v české krajině vlci vyskytují spíše ve výškově nadprůměrných polohách. To sice může být dáno i sekundárně nižší hustotou zalidnění v daných oblastech, může nám to však také napovědět, v jakých lokalitách můžeme s výskytem šelem počítat do budoucna.

Potenciál české krajiny pro výskyt velkých šelem zůstává dosud z velké části nenaplněný. Nedávno se na základě statistické analýzy podmínek prostředí v aktuálních místech výskytu vlků zjistilo, že se v naší přírodě nachází stále poměrně značné množství oblastí, které by mohly nabízet pro život a rozmnožování velkých šelem vhodné podmínky. Logicky jde zejména o pohraniční pohoří, množství vhodných biotopů se však nachází rovněž ve vnitrozemí, kde jde zejména o zachovalá území vojenských výcvikových prostor a vrchovinné CHKO, ostrůvkovitě pak i množství lesnatých celků ve středních a vyšších nadmořských výškách. Rozšiřování areálů výskytu velkých šelem je však nejen v České republice značným problémem, a to z důvodu prudkého nárůstu migračních bariér v krajině v posledních desetiletích. 

Výhled na les
Rychlebské hory, foto: Jacek Halicki

Vzhledem k přemnoženým stavům spárkaté zvěře a ke zřejmé nefunkčnosti řízeného odstřelu je návrat velkých šelem, jakožto vrcholových predátorů, kteří by měli být schopni efektivně regulovat nižší trofické úrovně a napomoci větší ekosystémové rovnováze, vítanou zprávou. K predační strategii velkých šelem však patří výběr takové kořisti, při jejímž lovu vyčerpají co nejmenší množství energie. V přírodních podmínkách jde obvykle o mladé, staré, nemocné, či jinak oslabené kusy. V podmínkách současné evropské krajiny bohužel i o nechráněná (popř. špatně chráněná) hospodářská zvířata.

Přesné důsledky návratu velkých šelem se dají pouze odhadovat a vždy záleží na lokálním kontextu. Pozitivní vliv velkých šelem na kvalitu ekosystémů je však dokázán množstvím studií a ve vědecké komunitě je všeobecně uznáván. Oproti tomu ze strany hospodářů zaznívají negativní hlasy ohledně komplikované koexistence s šelmami. Přesto je zřejmé, že vlci nemusí působit pouze ekonomické škody, ba naopak, jejich přínosy mohou převážit nad ztrátami. Ekonomické benefity jejich přítomnosti jsou však obtížně vyčíslitelné. 

Srnka
Vlci regulují početnost přemnožené spárkaté zvěře a tím snižují škody na lesních porostech.

V současnosti lze až 100 % nákladů na realizaci preventivních opatření na ochranu hospodářských zvířat před vlky pokrýt z evropských fondů. Pokud bude početnost vlků v naší krajině nadále stoupat, nabízí se varianta plošného krytí preventivních opatření státním rozpočtem. Zpočátku by šlo sice o nákladnější projekt, než je vyplácení náhrad za poražené kusy dobytka, ale v dlouhodobé perspektivě by se takto efektivně zabránilo vyostřování konfliktu mezi šelmami a hospodáři. Návratu velkých šelem do krajiny navíc v českém kontextu přeje i fakt, že lidé a jejich hospodářství opouštějí hory a venkov, množství ohrožených chovů tedy nebude tak výrazné, jako v některých jiných zemích (např. v Rumunsku). Finanční podpora preventivních opatření by mohla být limitována pouze na oblasti s výskytem šelem.

Většina vědců je přesvědčena, že vlci – a potažmo všechny velké šelmy – mají i v současné krajině své nezastupitelné místo a roli, a že lidská společnost může z jejich přítomnosti benefitovat. Byla by škoda tuto příležitost propásnout.

Mohlo by vás zajímat