Přímé setí

Opatření / Přímé setí

Popis opatření

Přímé setí je bezorebné obdělávání půdy, kdy se tržní plodiny a meziplodiny sejí do nezpracované půdy. Minimalizuje se tak čas, kdy se na poli nachází půda bez vegetačního pokryvu, která je náchylná k erozi. Bezorebné hospodaření, nebo také no-till (z angličtiny no tillage = žádná orba), nenarušuje půdní strukturu orbou, čímž napomáhá stabilizaci půdních částic. Přispívá ke zvýšení půdní biodiverzity, protože nezasahuje do životního prostředí půdních hub a živočichů. Spolu s pěstováním meziplodin a podsevů tvoří základní pilíř regenerativního hospodaření. Tržní plodina se seje přímo do strniště po předešlé plodině bez zpracování půdy. Pokud je mezi sklizní tržní plodiny a výsevem následné tržní plodiny větší časový odstup, pak se bezorebně vysévají meziplodiny, přičemž příští tržní plodina se bezorebně seje do vymrzlé nebo pouze posečené / zmulčované meziplodiny.

Výhody:

  • stabilizace půdy,
  • zvýšení půdní biodiverzity,
  • ukládání uhlíku do půdy,
  • zvýšení obsahu humusu v půdě,
  • úspora času a nákladů na pohonné hmoty,
  • méně přejezdů = nižší utužení půdy, 
  • lepší vsakování vody.


Nevýhody:

  • náročnější likvidace plevelů - lze provádět mechanicky