AEKO Podopatření 10.1.7 Ochrana čejky chocholaté

Databáze dotací / AEKO Podopatření 10.1.7 Ochrana čejky chocholaté

Popis výzvy

Tento podprogram je součástí M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO). 
 

Podmínky získání dotace

  • Žadatelem musí být subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem.
  • Vzhledem k přechodnému období v letech 2021 a 2022 je od roku 2021 omezen vstup do závazků u AEKO. Bude umožněno podávat žádosti o zařazení pouze do jednoletých navazujících závazků těchto opatření. 
  • V případě navazujících AEKO bude žádosti o zařazení možné podat pouze na díly půdních bloků, jejichž převážná část byla v LPIS k 31. 12. 2019 nebo k 31.12.2020 zařazena v závazku podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Žadatelům v orientaci pomůže vrstva v LPIS
  • Žadatel je povinen po celou dobu trvání závazku dodržovat stanovený způsob obhospodařování hnízdiště.

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • Podpora populace čejky chocholaté a dalších druhů ptáků vázaných na ornou půdu v zemědělské krajině ochranou hnízdišť v době rozmnožování.
  • Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou standardní orná půda vymezeného v LPIS jako hnízdiště čejky chocholaté.

Kdo může žádat

Kontakt

Státní zemědělský intervenční fond, Regionální odbor dle místa realizace – kontakty na webu SZIF.