Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu

Databáze dotací / Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu

Popis výzvy

Pro rok 2023 nemohou žádat zemědělci a nelze žádat na projekty realizované na pozemcích zemědělců.

Podprogram Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření týkající se tvorby a obnovy ekostabilizačních prvků v krajině.

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • obnova vegetačního krytu
  • péče o dřeviny
  • protierozní opatření
  • regulace šíření invazních druhů
  • šetrné hospodaření na zemědělské půdě
  • úprava stanovištních poměrů
  • zachování a vytváření krajinných prvků (např. remízy, meze, zasakovací pásy, mělké příkopy apod.)
 

Podrobné informace:

V termínu 3.8. - 13.10. 2022 byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí do dotačního titulu NPO-POPFK (Národní plán obnovy - Program obnovy přirozených funkcí krajiny). Veškeré informace a podklady pro podání žádosti jsou dostupné na adrese:
https://www.dotace.nature.cz/informujeme-vas/prvni-vyzva-v-programu-narodni-plan-obnovy-podpora-obnovy-prirozenych-funkci-krajiny.html

U výsadbových akcí jsou podporovány pouze výsadby:

- v ÚSES (vymezených a schválených)
- nebo v území se střední a nízkou ekologickou hodnotou (HET 2 a 3 Mapová vrstva Heterogenita krajiny dostupná na https://arcg.is/1GSW8G)
- nebo na alespoň mírně erozně ohrožených půdách (podle: https://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/)
- nebo v místě s omezenou migrační prostupností nebo prokázanou mortalitou   (Mapová vrstva Kolizní místa na komunikacích dostupná na https://arcg.is/1GSW8G).

Kdo může žádat

  • oprávněným žadatelem nejsou kraje, správy národních parků, Správa jeskyní ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 11. 2023