Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu

Databáze dotací / Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu

Popis výzvy

Pro rok 2023 nemohou žádat zemědělci a nelze žádat na projekty realizované na pozemcích zemědělců.

Podprogram Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření zaměřených na zpomalení odtoku srážkové vody z krajiny, zlepšení infiltrace do podzemní části a na omezení negativních dopadů zvýšeného výskytu extrémních klimatických jevů. 

Na co konkrétního dotaci získáte?

●    opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti,
●    obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity,
●    zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim

Podrobné informace:

Výzva (PDF, 125 kB)
Dokumentace (PDF, 587 kB)
Formulář žádosti (DOC, 54 kB)
Bodové hodnocení žádosti (PDF, 145 kB)
Seznam regionálních pracovišť AOPK (PDF, 91 kB)
Příručka pro žadatele (PDF, 2 MB)
Náklady obvyklých opatření MŽP (XLSX, 58 kB)

Kdo může žádat

  • žadatel musí mít právní vztah k pozemkům, na kterých bude realizovat konkrétní opatření. 
  • žadatelem nemůže být zahraniční osoba
  • oprávněným žadatelem nejsou kraje, správy národních parků, Správa jeskyní ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 11. 2023