Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Databáze dotací / Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Popis výzvy

Tento podprogram je součástí Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO - POPFK)

Podmínky získání dotace

 • žadatelem může být vlastník nemovitosti, nájemce či pachtýř Oprávněným žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost
 • oprávněným žadatelem nejsou kraje, správy národních parků, Správa jeskyní ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 6. 2025; realizace projektu musí být zahájena nejpozději v roce následujícím po vyhlášení Výzvy
 • žádost musí splňovat obě kritéria přijatelnosti „Vhodnost navrženého opatření a efektivita navrženého řešení“ a „Přínos pro biologickou rozmanitost a pro posílení přirozených funkcí krajiny“  
   

Podrobné informace

Všechny informace naleznete ZDE.

Na co konkrétního dotaci získáte?

Podpora opatření:

 • Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa
 • Péče o cenné nelesní terestrické biotopy
 • Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a malých vodních nádrží)
 • Revitalizace a renaturace vodních toků
 • Výsadby dřevin mimo les

Kdo může žádat

 • Občan
 • Nezisková organizace
 • Samospráva
 • Spolek
 • Podnikatelský subjekt
 • Škola
 • Místní akční skupina
 • Státní subjekt