Stromy: Nadace ČEZ

Databáze dotací / Stromy: Nadace ČEZ

Popis výzvy

Grantové řízení Stromy Nadace ČEZ je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů. V grantovém řízení bude podporována výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituálně odlišných - kulovité, sloupovité, pyramidální).

Podmínky získání dotace

 • výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd
 • nákup dřevin musí tvořit nejméně 70% celkových nákladů projektu
 • péče o vysazené dřeviny po dobu nejméně 5 let od výsadby a k zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od výsadby
 • záměr výsadby bude respektovat místní podmínky včetně půdních, účel využití, způsob založení, druhovou specifikaci vysazovaných dřevin, jejich velikost, způsob vypěstování a následnou péči – žadatelé by měli předem konzultovat druhy stromů pro danou lokalitu a následnou péči s odborníky
 • plocha, kde budou vysázeny dřeviny, může být po domluvě označena tabulkou (či jiným označením) Nadace ČEZ
 • příjemce se zavazuje zaslat Nadaci ČEZ fotodokumentaci
 • příjemce souhlasí s tím, že Nadace ČEZ zaregistruje projekt do databáze iniciativy Sázíme budoucnost
 • informovat s předstihem alespoň 10 pracovních dnů nadaci ČEZ o termínu výsadby tak, aby se tato oficiální/veřejná část realizovaného projektu mohla uskutečnit za účasti zástupců Nadace ČEZ
 • provést registraci výsadby na portálu www.sazimebudoucnost.cz spolu s uvedením loga Nadace ČEZ. Informaci o provedené registraci příjemce zašle na e-mailovou adresu: pavla.timofejev@cez.cz.  
   

Podmínky veřejného grantového řízení Stromy 
Podání žádosti

Na co konkrétního dotaci získáte?

● výsadba a obnova dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit

Kdo může žádat

 • Nezisková organizace
 • Samospráva
 • Zemědělec
 • Státní subjekt
 • Podnikatelský subjekt
 • Spolek
 • Škola
 • MAS

Žadatelem mohou být právnické osoby se sídlem v ČR.

Kontakt

Pavla Timofejev – pavla.timofejev@cez.cz, tel.: 211 046 725