Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Databáze dotací / Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Popis výzvy

Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí podporuje v rámci Programu péče o krajinu (PPK) opatření ve volné krajině.

Na co konkrétního dotaci získáte?

●    výřez náletových dřevin, sečení a extenzivní pastvu
●    speciální opatření jako narušování půdního povrchu, péče o hnízdiště, zimoviště atd.
●    vybudování tůní a mokřadů
●    transfery živočichů např. obojživelníků
●    péči o památné a významné stromy
●    výsadbu nelesní zeleně (solitéry, liniové a skupinové prvky)
●    realizace vymezených a schválených prvků ÚSES

Podrobné informace:

Více informací na stránkách AOPK ČR

Kdo může žádat

  • Žadatel musí mít právní vztah k pozemkům, na nichž je třeba realizovat konkrétní opatření podle jednotlivých předmětů podpory (vlastník, nájemce, podnájemce). 
  • Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.
  • Předpokládá se postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti