Sázíme budoucnost: granty na výsadbu stromů do 150 000 Kč

Databáze dotací / Sázíme budoucnost: granty na výsadbu stromů do 150 000 Kč

Popis výzvy

Podmínky získání dotace: 

 • o finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., 
 • jeden žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci jednoho katastrálního území
 • stromy musí být vysazeny pouze na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel, a to kdekoliv na území České republiky
 • písemný souhlas vlastníka pozemku určeného pro zamýšlenou výsadbu, včetně výpisu z katastru nemovitostí, v případech uvedených v “Kompletní výzvě” mít také souhlas souseda s výsadbou před podáním žádosti
 • zajistit a doložit odborný dozor s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví při výsadbě a péči o výsadby; při výsadbě, ochraně, ošetření stromů a péče o ně zavazuje řídit manuálem sázení stromů dostupným na www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy. 
 • zajištění následné dokončovací a rozvojovou péči po dobu alespoň 3 let od ukončení realizace projektu (tj. od ukončení výsadby), dále musí zajistit udržitelnost projektu a jeho výstupů po dobu 10 let od ukončení realizace projektu
 • informovat o datu výsadby (min. 30 dní před plánovanou realizací) a zajistit kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotografie, video, závěrečnou zprávu);
 • zaregistrovat vysazené stromy do databáze Sázíme budoucnost, registrace je bezplatná
 • informovat veřejnost o výsadbě a její podpoře za spoluúčasti Státního fondu životního prostředí a partnerů iniciativy Sázíme budoucnost, a to prostřednictvím: svých stávajících webových stránek, informačních materiálů vydávaných v souvislosti s výsadbou, elektronických i papírových, informační tabulka podle dodaného vzoru na místě výsadby
 • příjemce grantu je povinen umožnit provedení kontroly realizovaných výsadeb na místě, včetně kontroly souvisejících dokumentů

Na co konkrétního dotaci získáte?

 • výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů
 • následná péče o vysazenou zeleň

Kdo může žádat

 • Občan
 • Nezisková organizace
 • Samospráva
 • Zemědělec
 • Spolek
 • Podnikatelský subjekt
 • Škola
 • Místní akční skupina
 • Státní subjekt
   

Mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb. 

Za prokazatelný vztah k místu realizace projektu se považuje zejména: pro fyzickou osobu trvalé bydliště, nájemní smlouva, nebo vlastnictví pozemku, pro právnické osoby sídlo provozovny nebo vlastnictví pozemku.

Kontakt

Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, tel.: 515 903 115