Sázíme budoucnost: jaro 2023

Databáze dotací / Sázíme budoucnost: jaro 2023

Popis výzvy

Podmínky získání dotace

 • o finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí a organizačních složek státu
 • jeden žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci jednoho katastrálního území
 • grantová výzva je určena především na výsadby realizované na jaře 2023, pro podzimní výsadby bude v roce 2023 vyhlášena další grantová výzva
 • stromy musí být vysazeny pouze na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel, a to kdekoliv na území České republiky.  
 • příjemce grantu musí zajistit a doložit odborný dozor s relevantním vzděláním nebo praxí v oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví při výsadbě a péči o výsadby
 • písemný souhlas vlastníka pozemku určeného pro zamýšlenou výsadbu  případně také souhlas vlastníka sousedícího pozemku 
 • kde je to možné, musí být v rámci projektu preferována výsadba geograficky původních druhů dřevin
 • na místech s výrazně změněnými podmínkami (např. v městském prostředí) se připouští i možnost výsadby geograficky nepůvodních druhů s vyšší odolností, které zajistí dlouhou délku života stromu bez nutnosti trvalé intenzivní péče 
 • za prokazatelný vztah k místu realizace projektu se považuje zejména: pro fyzickou osobu trvalé bydliště, nájemní smlouva, nebo vlastnictví pozemku, pro právnické osoby sídlo provozovny nebo vlastnictví pozemku
 • příjemce se při výsadbě, ochraně, ošetření stromů a péče o ně zavazuje řídit manuálem sázení stromů dostupným na www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy.
 • zajištění následné a rozvojové péči po dobu alespoň 3 let od ukončení realizace projektu - zálivka, výchovný řez, kontrola kotvicích prvků, hnojení, ochrana proti chorobám, škůdcům a mrazu, doplňování mulče, náhrada stromku v případě jeho úhynu apod.
 • zajistit udržitelnost projektu a jeho výstupů po dobu 10 let od ukončení realizace projektu
 • informovat poskytovatele dotace o datu výsadby min. 30 dní předem, zajistit kvalitní dokumentaci z realizace projektu a umožnit účast na výsadbě stromů zástupcům poskytovatele a partnerů
 • příjemce grantu zaregistruje provedenou výsadbu na portále www.sazimebudoucnost.cz 
 • informovat veřejnost o výsadbě a její podpoře za spoluúčasti Státního fondu životního prostředí a partnerů iniciativy Sázíme budoucnost, 
 • umožnit provedení kontroly realizovaných výsadeb na místě, včetně kontroly souvisejících dokumentů
Podrobné informace

Na co konkrétního dotaci získáte?

 • výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů 
 • následná péče o vysazenou zeleň

Kdo může žádat

 • Občan
 • Nezisková organizace
 • Samospráva
 • Zemědělec
 • Spolek
 • Podnikatelský subjekt
 • Škola
 • Místní akční skupina
 • Státní subjekt

Kontakt

Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, tel.: 515 903 115