OPŽP: Srážkové vody a opatření proti povodním

Databáze dotací / OPŽP: Srážkové vody a opatření proti povodním

Popis výzvy

Opatření 1.3.4. – Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody, zelené střechy, opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod

Podmínky:

 • Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou platnými Plány pro zvládání povodňových rizik nebo plány povodí, směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavujícími rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, a 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
 • Projektová dokumentace obsahuje položkový rozpočet a umožňuje posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. 
 • Projekt je v souladu s aktuální platnou metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření, zveřejněnou na www.povis.cz. 
 • Záměr je vhodně navržen, nemá významné nedostatky technického řešení omezující příznivé efekty (zejména ve vztahu k povodňové ochraně řešeného území), kterých by bylo možné v daných podmínkách dosáhnout.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.
 • Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.

Na co konkrétního dotaci získáte?

 • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž), vč. nezbytného trubního vedení
 • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty, povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace 
 • akumulační podzemní a povrchové nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití
 • systémy modrozelené infrastruktury (MZI), které budou mít potenciál plnit tyto ekosystémové služby: ochrana území proti zaplavení (snížením/zpomalením odtoku retencí srážkové vody), ochrana proti suchu (svedení srážkového odtoku ze zpevněných povrchů přímo k vegetaci), ochrana a dotace podzemních/povrchových vod (předčištění srážkové vody přírodním způsobem), zlepšení mikroklimatu (vhodnou zelení podporovat výpar a zastínění)
 • přestavba stávajících konvenčních odvodnění na odvodnění decentrální podle principů hospodaření s dešťovou vodou provedených přírodě blízkým způsobem
 • výměna substrátu v prokořenitelném prostoru stávajících stromů a výsadba nové zeleně technologiemi a postupy, které umožní vytvořit propojený systém modrozelené infrastruktury
 • zelené střechy (jejich výstavba a přestavba konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody)
 • vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod a šedých v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití 

Kdo může žádat

 • Nezisková organizace
 • Samospráva
 • Státní subjekt
 • Zemědělec
 • Podnikatelský subjekt
 • Škola
 • Místní akční skupina