Ekologické zemědělství: Podopatření 11.1 Trvalé travní porosty

Databáze dotací / Ekologické zemědělství: Podopatření 11.1 Trvalé travní porosty

Popis výzvy

Tento podprogram je součástí opatření M11 Ekologické zemědělství.


Podmínky získání dotace

  • Žadatelem musí být subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem.
  • Vzhledem k přechodnému období v letech 2021 a 2022 je od roku 2021 možné uzavírat závazky pouze na 1 rok.
  • Do navazujících EZ lze zařadit všechny DPB nebo nového žadatele, neposuzuje se vhodnost.
  • Zařadit lze všechny DPB obhospodařované v režimu EZ/PO, tj. neposuzuje se zda DPB byl v minulosti zařazen v závazku EZ.
  • Opatření je směřováno pouze pro ekofarmy, které nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě v případě kultur, které jsou způsobilé pro dotaci na ekologické zemědělství.
  • Podmínka čistého ekologického zemědělce – musí být plněno i na DPB, které nemá žadatel zařazeny.
  • Dodržení alespoň minimální intenzity chovu hospodářských zvířat. Provedení stanovené údržby travního porostu sečením, pastvou a likvidací nedopasků.

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • trvalé travní porosty

Kdo může žádat

Kontakt

Státní zemědělský intervenční fond, Regionální odbor dle místa realizace – kontakty na webu SZIF.