Založení agrolesnického systému

Databáze dotací / Založení agrolesnického systému

Popis výzvy

Ohlášení vstupu do opatření se podává do 15. května.

Tento podtitul je součástí připravovaného titulu Agrolesnictví v novém období SZP 2023–2027.   
 

Podmínky získání dotace: 

 • Založení agrolesnického systému lze realizovat na zemědělské půdě na území České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.
 • Agrolesnický systém lze založit na DPB evidovaném v LPIS s druhem zemědělské kultury standardní orná půda (R), travní porost na orné půdě (G) nebo trvalý travní porost (T). Po založení agrolesnického systému nedochází ke změně kultury.
 • Minimální výměra pro založení agrolesnických systémů je 0,5 ha.
 • Při výsadbě v prvním roce závazku bude použito 100 kusů dřevin na hektar.
 • Volba dřevin, typ sadby a designu výsadby budou provedeny podle projektu.
 • Výsadba pouze dle schváleného seznamu dřevin pro toto opatření, v případě nepůvodních druhů ze seznamu platí povinnost souhlasu orgánu ochrany přírody.
 • Při výsadbě je použito více než 50 % lesních dřevin, žádný z použitých druhů dřevin nesmí být ve výsadbě zastoupen více než 40 %.
 • U silvopastevního systému je možná liniová i roztroušená výsadba nebo výsadba ve skupině.
 • U silvoorebného systému je možná pouze liniová výsadba.
 • Zemědělská půda, na které je založen agrolesnický systém mezi pásy dřevin je řádně zemědělsky obhospodařována.
 • Podpora není určena pro výmladkové plantáže a pěstování vánočních stromků.

 

Podrobné informace nejdete ZDE.

Na co konkrétního dotaci získáte?

 • Založení agrolesnického systému

Kontakt

Státní zemědělský intervenční fond, Regionální odbor dle místa realizace – kontakty na webu SZIF.