Zelené oázy 2023

Databáze dotací / Zelené oázy 2023

Popis výzvy

Podmínky získání dotace

 • minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč
 • projekty mohou být realizovány na celém území ČR 
 • není stanoven poměr mezi grantem a spoluúčastí příjemce 
 • realizace projektu je možná od 1. 3. 2023 do 30. 11. 2023 
 • zveřejnění podpořených projektů 6. 2. 2023.
 • příjemce grantu je povinen vyplnit v Grantysu Průběžnou zprávu o realizaci projektu a Závěrečnou zprávu s vyúčtováním a fotodokumentací 
 • příjemce grantu je povinen informovat o datu výsadby (min. 14 dní před plánovanou realizací) a zajistit kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotografie, zpracovat závěrečnou zprávu, atd.) 
 • příjemce grantu je povinen umožnit návštěvu realizace projektu zástupcům Nadace Partnerství a společnosti MOL 
 • při propagaci a komunikaci projektu je příjemce povinen informovat o finanční podpoře Nadací Partnerství a společnosti MOL 
 • příjemce nadačního příspěvku je povinen zaregistrovat vysazené stromy do databáze iniciativy Sázíme budoucnost 

Podrobné informace

Na co konkrétního dotaci získáte?

 • tvorba a úprava veřejných prostranství se zastoupením zeleně (parky, náměstí, návsi, ulice) 
 • vytváření a úpravy přírodních zahrad (např. u škol, školek a veřejných budov)
 • vytváření a úpravy produkčních, komunitních nebo školních zahrad 
 • vytváření přírodně hodnotných lokalit (remízky, meze, trvalé travní porosty, květnaté louky) 
 • zakládání zeleně ve městě s cílem zmírnění dopadu vln veder 
 • vytváření přitažlivých nebo zajímavých přírodně hodnotných nebo krajinářsky zajímavých lokalit 
 • obnova starých sadů a krajových odrůd se zachováním nebo rozšiřováním genofondu 
 • čištění vodních lokalit  
 • náhrada povrchů nepropustných za povrchy s lepší vsakovací schopností 
 • sběr a využití dešťové vody, např. pro potřeby obecní zeleně 
  přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů

Kdo může žádat

 • Občan
 • Nezisková organizace
 • Samospráva
 • Zemědělec
 • Spolek
 • Podnikatelský subjekt
 • Škola
 • Místní akční skupina
 • Státní subjekt
 • Církev

Kontakt

Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, tel.: 515 903 115