Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – obce a kraje

Databáze dotací / Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – obce a kraje

Popis výzvy

 • revitalizace a renaturace vodních toků a niv
 • zprůchodnění migračních překážek na všech vodních tocích ČR pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti a podpora poproudové migrace
 • opatření na vodních tocích vyplývajících z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR či příslušných plánů dílčích povodí (zprůchodnění migrační překážky na vodním toku pomocí rybího přechodu aj.)
 • vytváření a obnova tůní (mokřadů)
 • obnova nebo rekonstrukce technických objektů malých vodních nádrží jejich odbahnění či výsavba nových MVN 
 • realizace protipovodňových opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi – zakládání povodňových parků, včetně výkupu potřebných pozemků k realizaci.

Podmínky získání dotace

 • výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní
 • žádosti, které splní výzvou a programem požadovaná kritéria, ale jejich pořadí přesáhne rámec disponibilní alokace výzvy, budou zařazeny do tzv. zásobníku žádostí
 • podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025
 • projektová dokumentace je v odpovídajícím stupni přípravy, obsahuje položkový rozpočet a umožňuje posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci a průběžnou a závěrečnou kontrolu 
 • žádost je možné podat lektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz
 • realizací projektu nesmí docházet k významnému poškození environmentálních cílů v souladu s článkem 17, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020
 • pokud příjemce podpory není vlastníkem nebo nájemcem pozemku, musí disponovat smlouvou, případně jiným písemným dokumentem, ve kterém vlastník pozemku vyjádří souhlas s realizací projektu a umožní příjemci podpory zajištění udržitelnosti po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu

další informace k podmínkám pro jednotlivé typy opatření nalezenete v textu výzvy

Kontakt

Pro své dotazy můžete využít kontaktní formulář.