Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině

Databáze dotací / Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině

Popis výzvy

Podmínky:

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.  
Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.  
Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity a ostatních přírodovědných hodnot) a není v kolizi se zájmy chráněnými dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
Navrhované opatření je v souladu s metodickou příručkou a dotčenými Standardy péče o přírodu a krajinu.   
 

Podrobné informace:

Výzva (PDF, 142 kB)  
Pravidla pro žadatele (PDF, 2,2 MB)  
Doporučení pro stanovení typu veřejné podpory (PDF, 279 kB)  
Kumulativní rozpočet (XLSX, 49 kB)  
Náklady obvyklých opatření (XLSX, 94 kB)


Informace o programu na webu OPŽP

Na co konkrétního dotaci získáte?

Podpora opatření:

 

 • eliminace účinnosti drénu (např. přerušené úseky potrubí, instalaci záslepek na drenážním potrubí
 • zvyšování nivelety dna odvodňovacích příkopů a kanálů hrázkováním a (pomístním) zasypáváním
 • řízené zarůstání drenáže (dřevinami, bylinami)
 • další vhodná opatření uvedená v příloze 1 metodické příručky

Kdo může žádat

 • Občan
 • Nezisková organizace
 • Samospráva
 • Státní subjekt
 • Zemědělec
 • Podnikatelský subjekt
 • Škola
 • Místní akční skupina
 • Církev

Kontakt

dotazy@sfzp.cz