Zalesnění orné půdy

Opatření / Zalesnění orné půdy

Popis opatření

Zejména na pozemcích, kde nelze provozovat polní výrobu (např. po opakovaných erozních událostech při odplavení velkého množství ornice), nabízí jejich zalesnění účinnou ochranu před další degradací půdy. A také možnost ekonomického využití do budoucna. Příští generace budou mít z lesa větší příjmy, než kdyby se půda nechala znehodnocovat další desetiletí.

Ve Veřejném registru půdy (LPIS) je u každého půdního bloku uvedena vhodnost k zalesnění. Pokud je pozemek určen jako vhodný k zalesnění, lze získat dotaci na vysázení lesních dřevin. Zalesnění orné půdy se řídí zákonem č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování.

​Omezení: Pro zalesnění ve zvláště chráněných územích (národní park, chráněná krajinná oblast, přírodní rezervace, přírodní památka apod.) je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. Nezískáte souhlas se zalesněním trvalého travního porostu pokud se na něm vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů.