Zatravnění

Opatření / Zatravnění

Popis opatření

Vodní eroze je nejčastější příčina znehodnocení půdy. Pokud intenzita srážek překročí meze půdy vodu zadržet, ta začne odtékat po povrchu po drahách odtoku srážkové vody. A odnášet s sebou i drahocennou ornici. Pokud není povrch erozí ohrožené půdy chráněn hustým porostem, tloušťka nejúrodnější vrstvy půdy se ztenčuje po každém silnějším dešti. Prochází-li přes vaši půdu tyto odtokové dráhy, což zjistíte ve Veřejném registru půdy (tzv. LPIS ) nebo na ní po deštích tečou potůčky, zvažte zatravnění části nebo celého pozemku.

Zemědělec může získat dotaci na trvalé zatravnění erozně ohrožené části pole (např. údolnice, okraje pole, rozdělení pole travnatým pruhem na více částí, kolem vodních toků) nebo celého pole (erozí ohrožené pozemky, opakované erozní události).

Tato dotace kompenzuje náklady na založení, péči o travnatý porost a ztrátu zisku po dobu 5 let.

​Omezení: Pro zatravnění ve zvláště chráněných územích (národní park, chráněná krajinná oblast, přírodní rezervace, přírodní památka apod.) je nutné použít regionální travinobylinné osivo. Jeho dodavatele vám poradí místní orgán ochrany přírody (Správa NP / CHKO).