AEKO Podopatření 10.1.4 Ošetřování travních porostů

Databáze dotací / AEKO Podopatření 10.1.4 Ošetřování travních porostů

Popis výzvy

Tento podprogram je součástí M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO).

Podopatření Ošetřování travních porostů je součástí Programu pro rozvoj venkova. Dělí se na základní titul, cílený na údržbu travních porostů ve volné krajině a na tzv. „nadstavbové tituly“ cílené na údržbu cenných stanovišť na travních porostech ve zvláště chráněných územích a v oblastech soustavy Natura 2000. Jeho cílem je trvale udržitelné obhospodařování cenných stanovišť na travních porostech.


Podrobné informace

AEKO na webu MZe

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • údržba travních porostů ve volné krajině
  • údržba cenných stanovišť na travních porostech ve zvláště chráněných územích a v oblastech soustavy Natura 2000
  • ochrana modrásků a ochrana chřástala polního

Kdo může žádat

Žadatel je povinen dodržovat stanovený způsob obhospodařování travního porostu. Ve zvláště chráněných oblastech a v oblastech soustavy Natura 2000 je vhodný způsob hospodaření volen orgány ochrany přírody prostřednictvím vymezení konkrétního titulu na daném dílu půdního bloku.

Kontakt

Státní zemědělský intervenční fond, Regionální odbor dle místa realizace – kontakty na webu SZIF.